Skip to main content

Ja. En af de mest effektive veje til dæmpning af udendørs støjproblemer ved veje, jernbaner, institutioner og industriområder er opstilling af en støjskærm eller etablering af en støjvold. 3

En støjvold optager oftest for meget plads, og så er en støjskærm ideel. Effekten af et støjhegn vil dog altid variere ift den givne placering, selve kvaliteten af støjskærmen og dens dimensionering. Flere forhold spiller således ind, og god rådgivning er afgørende. 

Et effektivt støjhegn er altid en investering, og på hver enkelt placering må det derfor afgøres, om støjhegnet er investeringen værd.

Tommelfingerregler for støjhegn

En række tommelfingerregler kan dog oplistes:

 • Placeringen af en støjskærm vil som oftest finde sted i skel mod nabo/genbo, vej eller bane. Det er vigtigt at placere støjskærmen så tæt på støjkilden, eller så tæt ved huset, som muligt.
 • Samtidig er selve højden af en støjskærm afgørende. Uden lokalplan vil et støjhegn typisk være bestemt af hegnsloven, der siger max 180 cm høje hegn. Det er ikke ideelt ift at trafikstøj, og kan være til hindring for at opnå den mest effektive støjdæmpning.
 • Det fysiske, byggede miljø og selve terrænet er også afgørende.

Inddragelse af akustikere vil derfor altid sikre den optimale vurdering af effekten af et støjhegn. En lang række rådgivende ingeniørvirksomheder i Danmark har afdelinger, der kun beskæftiger sig med støj og støjskærme. Eksempelvis COWI, Rambøll og SWECO, for blot at nævne nogle.

Hvad er forskellen på et støjhegn og en støjskærm?

I PileByg har vi siden 1997 arbejdet med udvikling og produktion af støjskærme. I starten var støjskærme typisk en løsning, som kun offentlig myndighed og større industri projekterede. I 2007 kom der et krav om CE-certificering af støjskærme. I kølvandet på kravet om CE-certificering af støjskærme opstod der en ny udvikling med en række producenter af støjhegn. 

Markedet for støjhegn er kendetegnet ved typisk mere enkle og spinkle konstruktioner, egnet til private have og mindre projekter, hvor der kræves mindre på statik-siden ift til de store infrastrukturprojekter. 

I PileByg holder vi samme kvalitet, finish og krav til CE-certificering, og når vi skelner mellem støjskærme og støjhegn, så er det fordi det sidste dækker en løsning, der kan gå i maksimum 2 meters højde. Det gør løsningen velegnet til støjdæmpning blandt private grundejere. 

Vores koncept for støjhegn bliver kaldt FREDE, men som noget meget væsentligt, så bygger det på principperne for konceptet for PileBygs Naturstøjskærme: CLASSIC støjskærmene.

Effektive og bæredygtige støjhegn

I PileByg producerer og forhandler vi kun CE-certificerede støjhegn, der sikrer, at støjhegnet leverer den optimale dæmpning af støjen på den givne lokalitet.

Vi har klassiske støjskærme i træ, produceret i førsteklasseskvalitet hos den tyske støjskærms ekspert Fahlenkamp – se mere her.

støjskærm støjhegn
Fahlenkamp Støjskærme

Støjskærmens kerne udgøres af mineraluld, som ikke kun isolerer støjen, men også absorberer støjen. Derved reflekteres støjen ikke. Naturstøjskærmens facader i pilestammer er alene en æstetisk og konstruktionsmæssig løsning. Den sikrer en bæredygtig skærm, der patinerer smukt uden vedligehold og som ikke bliver udsat for graffiti.

Det er imidlertid kernen i Naturstøjskærmen, der sikrer at støjhegnet virker effektivt.

Mineralsuldskernen leveres af Rockwool, og vi anvender den alene for dens fremragende støjabsorberende og støjdæmpende egenskaber. 

Hvorfor er stenuld at foretrække som kerne?

Stenulden er diffusionsåben (kan “ånde”) og danner ikke grobund for uønskede mikroorganismer. Et tyndt lag imprægneringsolie og bindemiddel sikrer, at stenulden forbliver både vandafvisende og formstabil. Som alternativ til imprægneringsolie kan et tyndt lag afspændingsmiddel sikre en vandsugende stenuld. Ifølge det internationalt anerkendte miljøinstitut Ecobilan kan et typisk Rockwool isoleringsprodukt spare over 1.000 gange mere energi i sin livscyklus, end der bruges til produktets fremstilling.

Stenulden bliver til som ved et vulkanudbrud. Diabassten smeltes ved 1.500oC, for dernæst at blive slynget ud i luften og størkne som fibre. Dermed opnås et materiale, der forener stenens styrke med uldens akustisk isolerende egenskaber og store overfladeareal.  Stenulden er støjabsorberende, ubrændbar og fysisk stabil over tid. 

Godkendelser af stenulden

Stenulden er testet efter internationale normer jfr. DIN 52210 (EN/ISO 140-3, ISO 717-1), DIN/EN 20 354 (ISO 354) og ZTV-Lsw 88 ved følgende institutter og er blevet godkendt som højabsorberende og højisolerende:

 • ITA Ingenieurgesellschaft für technische Akustik GmbH,
  Wiesbaden – Tyskland
 • IBMB Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz,
  Braunschweig – Tyskland

Målbar støjdæmpning vs. erfaringer med støjhegn

Følgende er et klassisk eksempel på virkningen af et støjdæmpende hegn: 

Støj måles i enheden dB(A).
Støjniveauet på en hovedvej i byen ( 50 km/t ), med 4.000 biler pr. døgn, er ca. 63 dB(A) målt 10 meter fra vejmidten.

En reduktion på 5 dB(A) vil tydeligt kunne høres, mens en reduktion på 10 dB(A) vil opfattes som en halvering af støjniveauet. 

Dæmpning på 5-10 dB(A) er relativt let at opnå med en stenuldskerne. Støjdæmpning udtrykkes i støjisolationsværdi og skærmvirkning. 

En støjskærm må ikke tillade lyden at passere igennem skærmen. Det er dog så godt som umuligt at opnå en 100% lydtæt støjskærm. Derfor er det tilstrækkeligt at den støj, der passerer igennem støjskærmen, er “ubetydelig” i forhold til den støj, som passerer over støjskærmen. 

Støjen, som passerer igennem skærmen, må pr. definition ingen effekt have på den totale dæmpning. Støjisolationen (reduktion af støj igennem skærmen) skal være ca. 10 dB(A) højere end skærmvirkningen (den totale dæmpning).

Med andre ord, hvis man totalt ønsker at reducere støjen med 10 dB(A), skal støjen, som passerer igennem skærmen, reduceres med minimum 20 dB(A).

Dimensionering af støjhegn

Når de dæmpende egenskaber er i orden, og man har fundet den mest fordelagtige placering til sin støjskærm, er den sidste bestemmende faktor for skærmvirkningen dimensionen (højde og længde). 

Forøges skærmhøjden, får man en større støjdæmpende effekt. Ligeledes med længden på støjskærmen. Her er det vigtigt at føre støjskærmen et godt stykke forbi det område, man vil støjdæmpe. Lyden vil udbrede sig rundt om skærmvæggens afslutning og dermed aftager skærmvirkningen.

Vores erfaringer med dimensioneringer & støjreduktion

Erfaringer med støjhegn on site kan være vanskelige at beskrive, da støj opleves individuelt. Hvornår en sænkning af støjen gør den afgørende forskel vil således være forskellig fra person til person. 

Det er vigtigt at oplyse, at et støjhegn ikke kan fjerne støjen. Det kan ikke skabe stilhed. Igennem snart 30 års arbejde med støjskærme er vores erfaring med støjskærme, at korrekt udført støjafskærmning bedst kan beskrives således:

 • Trafikstøjen bliver til baggrundsstøj og opleves ikke længere som om det er ”lige op i hovedet på en”
 • Man kan høre nye lyde og ikke kun trafikstøj; eksempelvis fuglesang eller lyden af ens egne trin.
 • Man kan have en samtale uden at føle sig støjgeneret – man kan høre, hvad man siger til hinanden
 • Pludseligt opståede lyde (som acceleration) kan stadig høres, men ryster ikke sjælen / den indre ro.

Du kan læse mere om støjhegn og støjskærme hos 

Miljøstyrelsen:

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/hvad-er-stoej/stoejgraenser-og-begreber-om-stoej/

Vejdirektoratet  (hvor de har en film, der viser effekten af en støjskærm):

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/naar-trafikken-stoejer

Rolig Bolig: