Skip to main content

 LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND – I EN STØJSKÆRM!

GRØN KLIMASKÆRM

Klimaskærmen er ny udvikling – et design velegnet til Boligforeningen eller anden tæt bebyggelse, hvor skybrudsregn, støj og ofte begrænset plads gør klimaskærmen til en ideel løsning. Rådgivning og tilbud? Ring 98962071.

Princippet for grøn klimaskærm

Grøn klimaskærm er en støjskærm kombineret med en LAR-løsning. Lokal Afledning af Regnvand.

Håndterer skybrudsproblemer –  klimaskærmen opmagasinerer og fordamper skybruds-regn fra byens tage:  Lokal Afledning Af Regnvand (LAR) over terræn.

Dæmper trafikstøj – klimaskærmen isolerer og absorberer støj; og bygger på PileBygs CE-certificerede princip for naturstøjskærme.

Optager minimal plads / begrænser anlægsarbejdet. Ideelt i den tætte by; den smalle skærm håndterer vandet over terræn og minimerer jordarbejdet.

Skærmer og skaber byfornyelse  –  naturmaterialer som piletræ fra klimaskov, robinie og beplantning skaber behagelige levemiljøer for flora, fauna og skærmens naboer.  Typisk ser man heller ikke graffiti og hærværk.

01

Læs ny artikel fra TRAFIK & VEJE, skrevet af Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet og Tim Larsen fra TL Engineering. LÆS

02

Københavns Universitet har udgivet to vidensblade om grøn klimaskærme, find Vidensblad om konkret skærme i Folehaven her og et om princippet her 

03

67% mere bæredygtig end konventionelle støjhegn, se SWECOs  Global Warming Potential støjskærme i træ og stål. Komplet cirkulær økonomi er vores ultimative udviklingsmål.

04

Se TV-indslag hvor skærmen er helt ny – og bemærk, hvordan Naturfacader ældes smukt, uden udgifter til rengøring, træbeskyttelse eller kemikalier.

05

Mød Professor Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet i denne korte film. Klimaskærmen er et resultat Marinas forskning i naturbaserede løsninger på klimatilpasning.

06

Klimaskærmen er udviklet med tilskud fra Miljøstyrelsen og Københavns Kommune, læs slutrapport

Støjdæmpning kombineret med LAR – Lokal Afledning af Regnvand

Den grønne klimaskærmen består af en væg og en plantekasse. Væggen er opbygget af pileflet og foret med mineraluld, som kan opsuge regnvand til senere fordampning, mens plantekassen kan rumme yderligere vand til planterne og give mulighed for nedsivning.

Skærmen er dimensioneret til at klare op til 5-årsregnen ved fordampning og nedsivning. I tilfælde af ekstremregn  ledes det overskydende vand til et grønt naboareal, der ved hjælp af en terrænhævning (et lille jord-dige) langs kanten kan tilbageholde vandet, f.eks. op til 100 års hændelsen, som er det niveau der loves med Københavns Skybrudsplan.

Ved at håndtere regnen lokalt kan man bruge hverdagsregnen som den livgivende ressource, den vitterligt er: til at skabe grønne miljøer med gode vilkår for naturen, og som er rare for mennesker at opholde sig i. Med håndtering over terræn kan ekstremregn også let tilbageholdes, så de tunge løsninger med skybrudstunneller m.v. kan undgås. Princippet kan varieres og tilpasses lokale pladsforhold og ønsker.  

En anden miljømæssig fordel ved Grøn Klimaskærm er at vandet drives fra taget til toppen af klimaskærmen udelukkende ved hjælp af tyngdekraften. Dermed skal der ikke bruges pumper, selv om vandet håndteres over jorden.

 

I modsætning til traditionelle støjskærme er den grønne klimaskærm opbygget af bæredygtige materialer i form af robinie-stolper og pile-moduler, hvilket er en stor fordel sammenlignet med traditionelle støjskærme og kloakrør, hvor plastik, stål og beton er de primære materialer. Der indgår dog stadig mineraluld, stålbeslag og betonfundamenter. I de fremtidige løsninger skal der arbejdes på at minimere forbruget af disse materialer.

Sammenligning af Grøn Skærm umiddelbart efter opførelsen i 2019 (til venstre) og et år efter i 2020 (til højre). Bemærk det lodrette glasvindue og etablering af blomsterrig vegetation på arealet mellem skærmen og bygningerne. Klimaskærmen i Folehaven er udviklet i et samarbejde med Teknologisk Institut, Københavns Kommune, Aarsleff A/S, Malmos A/S. Bygherre er Boligforeningen 3B. Foto?

Sammenlignet med andre grønne løsninger til håndtering af regnafstrømning, f.eks. regnbede, har Grøn Klimaskærm den fordel, at vandet håndteres over terræn, og der skal derfor hverken graves store huller eller transporteres jord ud af byen. Løsningen kan også bruges, hvor der er forurenet jord, fordi vandet primært fordampes. I en større sammenhæng bidrager skærmen også til en bedre vandbalance i byen, fordi fordampningen øges og risiko for overophedning derved kan mindskes.

Menneskene bag udviklingen af klimaskærmen

Vil du vide mere om den grønne klimaskærm? Så finder du mere faglig viden her:

KLimaskærmen ved Folehaven blev udviklet af: Ministry of Environment, Municipality of Copenhagen, Technological Institute, University of Copenhagen, Aarsleff A/S, Malmos A/S, PileByg A/S, KAB-3B housing, TL-engineering, AC-Stål, Niels Lützen Tegnestue.

Besøg en grøn klimaskærm

DEMOSKÆRM ved HOFOR

Bygherre: HOFOR

Demoskærm leveret til HOFOR i 2020, står ved HOFORs hovedkvater på Roskildevej, København.

Grøn Klimaskærm, Folehaven.

Folehaven, Valby.

Den Grønne Klimaskærm står her let tilgængelig ved Folehaven i Valby, udviklet og leveret i regi af Miljøstyrelsens Udviklingsprogram MUDP med tilskud fra Københavns Kommune og Boligforeningen 3B. Monteret i 2019.

Demoskærm ved Klimatorium.

Klimatorium, Lemvig

Klimatorium er showcase for nogle af Danmarks gørnne løsinger på klimatilpasning. Du finder en demo-model af klimaskærmen foran Klimatorium på havnen i Lemvig.